Nordic Cross erbjuder fyra fonder med olika risk nivå och målavakasting. Tre fonder är absolut avkastande och en är en aktivt förvaltad blandfond.

 
Fakta om våra fonder
Total Return Bond Fund   Stable ReturnCredit EdgeSmall Cap EdgeNCAM Balanserad
TypAlternativ räntefondMultistrategiAlternativ räntefond   Alternativ aktiefond   Blandfond
RegionNorden/Europa NordenNorden/EuropaSverige/NordenNorden/Europa
HandelDagligDagligDagligDagligenDaglig
FondtypUCITSUCITSSpecialfondUCITSUCITS
Lägsta insättning100 SEK100 SEK100 SEK100 SEK100
Riskklass23344
 

Nordic Cross Total Return Bond Fund

Det flexibla räntealternativet

Fonden har möjlighet att hantera stigande räntor och svag kreditmarknad. Fonden har fokus på Norden men investerar också i övriga Europa för att uppnå bättre riskspridning.  Investeraren erbjuds dynamisk allokering mellan samtliga räntebärande tillgångsslag. Tyngdpunkten ligger på investeringar med hög kredikvalitet (IG).

NCAM BALANsERAD

Aktiv allokering mellan aktiva mandat

Fonden är en direktinvesterande blandfond som främst investerar i nordisk aktier och europeiska obligationer. Aktieförvaltningen fokuseras kring små och medelstora bolag och användning av derivat.

Nordic Cross Stable Return

Stabil avkastning genom aktiv allokering

Fondens har som målsättning att, till låg risk, skapa en stabil avkastning som är oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Fonden är en multistrategifond som investerar i aktier, ränteinstrument och derivat.

Nordic Cross Small Cap Edge

Potentialen i småbolag till väsentligt lägre risk

Fonden investerai småbolag med goda tillväxt, som balanseras med korta positioner i större bolag och derivat.

Nordic Cross Credit Edge

En högt avkastande Kreditfond

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder.  Vi tror att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i vanliga obligationsfonder.