En räntefond anpassad till marknadens utmaningar

Dagens räntenivåer erbjuder mycket liten möjlighet till avkastning i vanligt räntesparande. Stigande marknadsräntor kommer dessutom att leda till fallande fondkurser i de traditionella obligationsfonderna. Har man inte redan gjort det, är det alltså hög tid att se över sitt räntesparande och investera i smartare fonder som har möjlighet att hantera utmaningarna i dagens utmanande räntemarknad.

Vår räntefond - Total Return Bond Fund - ger investerare en enkel tillgång till det som krävs för att hantera låga, eller stigande, räntor samt turbulenta kreditmarknader. Fondens målsättning är att skapa stabil avkastning oberoende av utvecklingen på räntemarknaden.

”Total Return” står för den totala avkastningen som skapas dels genom en löpande avkastning och dels genom en förväntad kapitalvinst. Vi bygger en diversifierad portfölj med en ”go-anywere” strategi, vilket innebär att fonden söker bästa möjliga avkastning i samtliga räntebärande instrument utan att vara bunden till något jämförelseindex eller löptidskategori.

För att skydda portföljen under turbulenta marknadsförhållanden samt även opportunistiskt skapa värde använder fonden derivat.

Ambitionen i nuvarande marknadsklimat är att skapa en avkastning på 2,5-3% över Stibor med en standardavvikelse på 1-2%.

 

Fonden i korthet:

  • Dynamisk driven investeringsprocess

  • Fokus på fundamental kreditanalys samt hantering av ränterisk

  • Minst 50 procent innehav med god kreditkvalitet (Investment grade eller motsvarande)

  • Nordiskt fokus (med minst 50 procent av innehaven)

  • Durationsintervall -5 år till + 10 år

  • Möjlighet att skydda kreditrisken

  • Ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam

  • Daglig handel/NAV kurser

Fondfakta
Namn:Nordic Cross Total Return Bond Fund
ISIN:LU1587867968 (Klass R SEK)
LU1587868776 (Klass I SEK)
Fast förvaltningsavgift R Klass
( minsta invesering 100SEK ):
0,6%
Fast förvaltningsavgift I
( minsta insättning 10msek ):
0,4%
Prestationsarvode 15 procent över senaste högsta NAV (HWM)
TröskelräntaOMRX T-BILL 90 eller lägst noll
Startdatum22 aug, 2017
Legalstruktur UCITS IV, Luxembourg
BasvalutaSEK
Lägre risk

Riskskala

Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Förvaltare

Fonden förvaltas av ett av Sveriges mest erfarna förvaltningsteam med dokumenterad förvaltningserfarenhet