Mål och riktlinjer med riskhantering

Nordic Cross Asset Management AB (”Bolaget”) lägger betydande vikt vid riskhantering och regelefterlevnad. Styrelsen har antagit ett internt specifikt regelverk policies, riktlinjer, instruktioner, rutiner etc.) som styr verksamheten. Alla anställda får årligen internutbildning avseende det interna regelverket. 

Bolaget tillämpar principen om tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i Bolagets, inklusive VD som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Bolaget verksamhet inom respektive område. Alla anställda i Bolaget har ansvar för att hantera de risker som är en del av det egna löpande arbetet där de anställda ska arbeta i enlighet med det interna regelverket och övriga instruktioner. Bolaget använder sig av etablerade modeller och system för riskhantering och mäter och rapporterar exponeringar och risker dagligen. Bolagets arrangemang för riskhantering bedöms av styrelsen och VD som tillfredställande och system och rutiner är ändamålsenliga i förhållande till Bolagets profil och strategi. Bolaget strävar efter att minimera administrativa risker, dels genom en uttalad ambition att hålla hög kvalitet beträffande administrativa rutiner och intern kontroll, dels genom att eftersträva att potentiella felkällor elimineras via rutiner och system av hög kvalitet för de fonder som Bolaget förvaltar. Bolagets system för riskhantering utvärderas årligen av riskhanteringsfunktionen och rapporteras till styrelsen i bolaget. 

Den andra försvarslinjen utgörs av de båda outsourcade kontrollfunktionerna riskhanteringsfunktionen (SEB FUND SERVICES SA.) och funktionen för regelefterlevnad (Denovo Advokatbyrå AB). Styrelsen har fastställt riktlinjer och antar årliga kontrollplaner för både riskhanteringsfunktionen och funktionen för regelefterlevnad som närmare anger hur kontrollfunktionerna ska arbeta. Bolagets riskhanteringsfunktion och funktionen för regelefterlevnad rapporterar direkt och oberoende till styrelsen samt deltar på styrelsemöten.  

Den tredje försvarslinjen utgörs av den outsourcade funktionen för internrevision (KPMG) som är åtskild och oberoende från övrig verksamhet.  Funktionen för internrevision har till uppdrag att bedöma om Bolaget har lämpliga och effektiva rutiner och system.  Funktionen övervakar även riskhanteringsfunktionen och funktionen för regelefterlevnad och rapporterar direkt till styrelsen. Bolaget har ej upprättat en separat riskkommitté. 

De väsentliga kategorier av risker som Bolaget är utsatt för är marknadsrisk, motpartsrisk/kreditrisk och operativ risk men även likviditetsrisker och yrkesansvarsrisker. För risker avseende de fonder som Bolaget förvaltar hänvisas till fondernas faktablad och månadsbrev som finns under rubriken ”Fonddokument” på Bolagets hemsida, samt fondernas informationsbroschyrer som kan erhållas från Bolaget. 

Marknadsrisk

Marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på finansiella tillgångar. Bolaget har inga direkta marknadsrisker men Bolagets intäkter består till största delen av fasta och rörliga förvaltningsarvoden från förvaltade fonder och diskretionära uppdrag. Om fondförmögenheten i fonderna eller det diskretionära uppdraget skulle minska och ej kompenseras av en positiv resultatutveckling kommer även Bolagets intäkter att minska.

Kredit-/motpartsrisk

Med kredit- och motpartsrisker avses risker som kan uppkomma till följd av bristande uppfyllelse av Bolagets motparter. För att begränsa kredit- och motpartsrisker ska Bolaget endast ingå avtal på för branschen sedvanliga villkor samt med motparter som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet. Bolaget avser vidare inte att bedriva någon egen handel med finansiella instrument, låna ut medel eller uppta krediter. Överskottslikviditet kan placeras på konto hos kreditinstitut. Om överskottslikviditeten blir betydande kan Bolagets styrelse besluta att medel kan placeras i Bolagets egna fond. Mot denna bakgrund är kredit- och motpartsriskerna för Bolaget små och någon särskild kontroll utöver den löpande kontrollen av likviditetsrisken enligt ovan bedöms inte nödvändig.

Operativ risk

Med operativ risk avses risken att fel eller brister i ett bolags administrativa rutiner leder till ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operationella risken.

Bolagets bedömning är att de operativa riskerna till följd av den mänskliga faktorn inte helt kan undvikas, men förebyggas och minimeras genom utbildning. En viktig arbetsuppgift för VD och funktionen för regelefterlevnad är därför att se till att personalen har tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter, oavsett om personalen är anställd i Bolaget eller anställda i företag som utför arbetsuppgifter på delegation. De uppdragstagare som Bolaget har ingått avtal med har alla stor erfarenhet av att hantera de uppgifter som delegerats till dem och är väl etablerade aktörer inom sina respektive områden, vilket minskar risken för operativa misstag och säkerställer att dualitetsprincipen iakttas. Det är dock av stor vikt att Bolagets ledande befattningshavare noga övervakar att uppdragstagarna sköter sina åligganden och att de vidtar åtgärder med erforderlig skyndsamhet vid brister i sina åligganden.

VD ansvarar för de operativa riskerna och övervakar dessa löpande. Eventuella brister av väsentlig art ska snarast efter det att de har observerats rapporteras till styrelsen. Andra brister ska rapporteras i samband med den rapportering som görs på styrelsemöten enligt ovan.

Likviditetsrisker

Med likviditetsrisk (i förvaltningen) avses risken för att ett finansiellt instrument inte ska kunna avyttras eller förvärvas utan prisreduktion eller att transaktionen medför större kostnader. Detta skulle till exempel kunna uppstå till följd av att ett stort antal andelsägare eller att en stor andelsägare med betydande innehav begär inlösen.  Det åligger VD att löpande följa upp Bolagets likviditetssituation och att Bolaget uppfyller ställda kapitalkrav. Eventuella brister av väsentlig art ska snarast efter det att de har observerats rapporteras till styrelsen. Andra brister ska rapporteras i samband med den rapportering som görs på styrelsemöten enligt ovan. Likviditetsrisken ska löpande mätas och följas upp. Risken i samband med stora uttag hanteras genom att begäran om inlösen måste göras ett flertal bankdagar före månadsskifte

Yrkesansvarsrisker

Bolaget har i enlighet med 7 kap. 5 § LAIF valt att täcka yrkesansvarsrisker med att avsätta extra medel i kapitalbasen motsvarande 0,01 procent av vid var tid förvaltat kapital.