I det nya alternativet för sparande från Nordic Cross Asset Management (Nordic Cross), är hållbarhet och ansvarsfulla investeringar integrerade delar av vår förvaltning. Med nordiskt fokus, lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbarhet. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Vi menar att det finns ett positivt samband mellan god avkastning för fonderna och hållbarhet som ansvarstagande investerare. Utöver finansiella kriterier utgör därmed miljö-, sociala- och bolagsstyrnings-faktorer (ESG) en självklar del i vår kapitalförvaltning. För oss handlar det om en ambition att bidra till ett mer långsiktigt och transparant investeringsklimat där ESG-faktorer genomsyrar hela investeringsprocessen. Denna policy omfattar därför alla tillgångsslag och alla fonder.

Bolag förväntas idag ta ansvar för hållbarhet och det finns normer etablerade för detta på global nivå såsom till exempel FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessa ger Nordic Cross en grund att utgå ifrån när vi bevakar och analyserar bolag såväl före en investering som under tiden för vårt ägande.

Det innebär även att vi har en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling genom våra investeringar. Vi integrerar ESG-faktorer i vår investeringsprocess och vi tar ansvar genom att vara en aktiv ägare som både påverkar och stödjer de bolag vi investerar i. Det är vår ambition att vara tydliga och transparenta mot våra kunder. Ett led i detta arbete är att vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) och rapporterar årligen status och utveckling av vårt hållbarhetsarbete.  

Med stöd av en oberoende leverantör av granskningstjänster genomför Nordic Cross en löpande och systematisk granskning av alla innehav utifrån Nordic Cross investeringsriktlinjer, samt alla potentiella innehav.

Före vi investerar

Före vi investerar strävar vi efter att förstå hur bolagens ledning hanterar och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande.

Vi vill investera i bolag som:

  • främjar efterlevnad av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption

  • tar ansvar för den negativa miljö- eller sociala påverkan dess produkter eller tjänster har på sin omvärld

  • hanterar klimatrelaterade risker i sin verksamhet allt i syfte att på marginalen bidrar till att Parisavtalets klimatomställning kan infrias.

Vi vill undvika att investera i bolag som är involverade i:

  • kontroversiella produkter såsom kolbrytning, alkohol, tobak och militär utrustning

  • fossila bränslen och/eller saknar en strategi för klimatomställning

  • spel och saknar ett aktivt ansvarstagande för den negativa påverkan dess produkter eller tjänster kan ha på människor

Vi investerar inte i företag som tillverkar eller är involverade i kontroversiella vapen, såsom klustervapen, anti-personella minor, kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet och pornografi.

När vi är investerade

När Nordic Cross väl är investerade i ett bolag ska vi agera på ett ansvarsfullt sätt som en aktiv ägare. Vi förespråkar god bolagsstyrning, god miljömässighet och social standard i bolaget. Detta gör vi genom en konstruktiv dialog med företag kring frågor eller risker som identifierats vid den löpande bolagsgranskningen, samt genom att vi röstar på bolagstämmor. Vi har en god kännedom om de bolag vi är investerade i. I vårt arbete med hållbara investeringar är vi transparenta gentemot såväl kunder som bolag. Som ansvarsfull och aktiv ägare vill vi också vara med och påverka marknaden till ökad hållbarhet och välkomnar samarbete med andra aktörer för att uppnå detta.x

Resurser och organisation

Denna policy för hållbara investeringar fastställs av Nordic Cross styrelse och ses över årligen eller vid behov. VD är ansvarig för att policyn är uppdaterad. Nordic Cross har ett etiskt råd som ansvarar för att policyn tillämpas och att bolag granskas så att de investeringar vi gör är i linje med vår policy. En oberoende leverantör av granskningstjänster genomför Nordic Cross en löpande och systematisk granskning av alla innehav.