För Nordic Cross Asset Management, är hållbarhet och ansvarsfulla investeringar integrerade delar av förvaltning. Med nordiskt fokus, lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbarhet. Detta ser vi som en förutsättning för över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Vi menar att det finns ett positivt samband mellan god avkastning för fonderna och hållbarhet som ansvarstagande ägare. Utöver finansiella kriterier utgör därmed miljö-, sociala- och bolagsstyrnings-faktorer (ESG) en självklar del i kapitalförvaltning. För oss handlar det om en ambition att bidra till ett mer långsiktigt och transparent investeringsklimat där ESG-faktorer genomsyrar hela investeringsprocessen. Denna policy omfattar därför alla tillgångsslag och alla fonder.

Företag förväntas idag ta ansvar för hållbarhet och det finns normer etablerade för detta på global nivå såsom till exempel FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessa ger oss en grund att utgå ifrån när vi bevakar och analyserar företag såväl före en investering som under tiden för vårt ägande.

Det innebär även att vi har en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling genom våra investeringar. Vi integrerar ESG-faktorer i vår investeringsprocess och vi tar ansvar genom att vara en aktiv ägare som både påverkar och stödjer de företag vi investerar i. Det är vår ambition att vara tydliga och transparenta mot våra kunder. Ett led i detta arbete är att vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) och rapporterar årligen status och utveckling av vårt hållbarhetsarbete.  

Med stöd av en oberoende leverantör av granskningstjänster genomför vi en löpande och systematisk granskning av alla innehav utifrån våra investeringsriktlinjer, samt alla potentiella innehav.

Före vi investerar strävar vi efter att förstå hur företagens ledning hanterar och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande.

Vi vill investera i bolag som:

·        främjar efterlevnad av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption

·        tar ansvar för den negativa miljö- eller sociala påverkan dess produkter eller tjänster har på sin omvärld

·        hanterar klimatrelaterade risker i sin verksamhet allt i syfte att på marginalen bidrar till att Parisavtalets klimatomställning kan infrias.  

 Vi investerar inte i förtag som är involverade i:

·        kontroversiella vapen såsom klustervapen, anti-personella minor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet

·        kontroversiella produkter såsom, alkohol, tobak, pornografi, spel med avseende på s.k. ”gambling” och militär utrustning

·        fossila bränslen.

När vi är investerade

När vi är investerade i ett företag ska vi agera på ett ansvarsfullt sätt som en aktiv ägare. Vi förespråkar god bolagsstyrning, god miljömässighet och social standard i företaget. Detta gör vi genom en konstruktiv dialog med företag kring frågor eller risker som identifierats vid den löpande bolagsgranskningen, samt genom att vi röstar på bolagsstämmor. Vi har en god kännedom om de företag vi investerar i. I vårt arbete med hållbara investeringar är vi transparenta gentemot såväl kunder som företag. Som ansvarsfull och aktiv ägare vill vi också vara med och påverka marknaden till ökad hållbarhet och välkomnar samarbete med andra aktörer för att uppnå detta.

Resurser och organisation

Denna policy för hållbara investeringar fastställs av Nordic Cross styrelse och ses över årligen eller vid behov. VD är ansvarig för att policyn är uppdaterad. Nordic Cross har ett hållbarhetsråd som ansvarar för att policyn tillämpas och att bolag granskas så att de investeringar vi gör är i linje med vår policy. Genom en oberoende leverantör av granskningstjänster genomför vi två gånger per år en screening av samtliga portföljinnehav.

 

Stockholm den 19 februari 2019